منابع

اسناد حمل: بارنامه به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
بارنامه: دراصطلاح بین المللی کشتیرانی بارنامه را (بیل آولیدینگ) و در جاده و هواپیما CMRو در راه آهن CIM میخوانند و بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا.
پروفرما: سیاهه خریدی است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر می کند که سیاهه باید به تأیید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد پروفرما را پیش فاکتور نیز میگویند.
Transshipment عبارت از روش گمرکی است که به موجب ان کالا تحت نظارت گمرکی از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور ) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توأم است ، که هم برای واردات و هم برای صادرات اختصاص دارد.
سیف (CIF): سیف به معنای بهاء تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکیل میشود از بهاء کالا در شهر مبداء به اضافه هزینه بسته بندی و کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد.
سی انداف (C&F): یعنی فقط بهاء کالا در مبداء به اضافه هزینه های بسته بندی و کرایه تا بندر مقصد.
کابوتاژ: عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر که از راه کشور همجوار صورت گیرد و برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه گمرکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و دیگری هنگام ورود به گمرک یا مرز دیگر تنظیم میشود
انیکوترمز (شرایط بازرگانی المللی) (۲۰۰۰) :

 

گروه E (نقطه عظیمت)
EXWORKS   (تحویل کالا در محل عزیمت)
گروه F (قسمت اعظم کرایه پرداخت نمی شود)
FCA Free Carrier (تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده)
FAS Free Along Side Ship (تحویل کالا در کنار کشتی)
گروه C (قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود)
CFR Cost and Freight (قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد)
CIF Cost Insurance And Freight (قیمت کالا ، کرایه و بیمه تا بندر مقصد)
CPT Carriage paid To (پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد)
گروه D (نقطه ورود کالا)
DAF (تحویل کالا در مرز)
DES Delivered Ex Ship (تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد)
DEQ Delivered Ex Quay (تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد)
DDU Delivered Duty Un Paid (تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوقی و عوارض گمرکی)
DDP Delivered Duty Paid (تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوقی و عوارض گمرکی )
     

ویژگیهای بارنامه معتبر:
- صدور بارنامه در نسخه کامل FULL SET
– صدور بارنامه بدون قید و شرط ( تمیز ) CLEAN B/L
– ON BOARD ( روی عرشه ) حمل بالفعل کالا
– ذینفع بارنامه و حواله کرد آن
– نحوه پرداخت کرایه حمل
– تاریخ صدور بارنامه

بارنامه فیاتا ( FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L )

بارنامه فیاتا معتبرترین بارنامه رایج در تجارت بین الملل است و سندی است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل.
عملیات ( TIR)
به حمل کالا از یک اداره گمرک خروجی به یک اداره گمرک مقصد به موجب روش موسوم به روش تیر گویند.
محدوده عمل در TIR 1 1- بدون بارگیری مجدد در بین راه و حین عبور از یک یا چند مرز بین گمرک خانه مبداء
و مقصد انجام شود.
۲- عملیات حمل بین آغاز و پایان تماما” یا قسمتی از آن از طریق جاده باشد.
( CMR )

حمل بین المللی کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینی است و باید محل دریافت و تحویل کالا در۲کشور مختلف باشد و حداقل یکی از طرفین عضو کنوانسیون باشد.
گواهی مبدا ( CERTIFICATE OF ORIGIN )
سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.
کارنه تیر(TIR CARNET )
این اصطلاح یعنی دفترچه ترانزیت کالا از یک گمرک مبداء در یک کشور به گمرک مقصد در کشور دیگر.
( کارنه دوپاساژ CARNET DE PASSAGES EN DOUANE ) در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که بعنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی که مسافرت میکند- ممکن است برای حمل کالا – اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام اموری که در نظر است موقتا” برای ورود به کشوری ازآن استفاده شود.
قاعده صدور بارنامه بین المللی این است که مفاد و متن این گونه اسناد بر اساس یکی از کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تنظیم می شود.

( CIM )
بارنامه ای که برای حمل و نقل کالا به کشورهای خاور نزدیک و اروپا در چهار چوب تعرفه TEAبوسیله راه آهن صادر میشود.
بارنامه ( SMGS )
برای حمل و نقل کالا با واگن از / به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر میشود.

 

  • Address: Tehran - Vali Asr Square below - Damascus Street Martyr St. Al (North Saba) No. 186 - Class VI Number 62 - Code 141551479
  • Tel: 88938421 021
  • Fax: 88940739 021
  • info@tehranmarin.com